دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی آقاپورزنگنه ثمریاس 8816723
1388 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی آوانسیان زاره 8818643
1388 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی احمدی نسرین 8817443
1388 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی اختری قاسم آبادی تهمینه 8817103
1388 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اخوان دامغانی امید 8816213
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اسحق حسینی سیدحسن 8817973
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اسماعیلی عرفان 8816163
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اسمعیل افجه علیرضا 8816073
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اسکندری نژاد محمد 8817593
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اصغری مهدی 8818263

1 2 3 ... 14 بعدی