دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی آسمان منظر سارا 8615003
1386 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی آقاصفری دینا 8614463
1386 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی آل طعمه سیدعباس 8613003
1386 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی آهنگری معصومه 8612893
1386 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ابراهیمی نیما 8612133
1386 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی ابوترابی اردستانی صالح 8613163
1386 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی احسانی قمیشلویی روح الله 8614793
1386 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احسنی صدف 8612363
1386 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی احمدپناه سیده پریسا 8615293
1386 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احمدی خدیجه 8613863

1 2 3 ... 22 بعدی