دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی آزادپیله رود نسا 8515123
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احمدی اسماعیل 8515083
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی احمدی احمد 8516503
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی افراسیابی امیر 8515133
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اقابگلو شاهین 8515853
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اقتصادی الهه سادات 8515203
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی امیری صنم 8515423
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اوصیا میرشاهد 8515513
1385 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اکبری نسرین 8515913
1385 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی بهین شاد پرهام 8515173

1 2 3 ... 6 بعدی