دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی ابراهیمی فهیمه 8413443
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی اخوان محمدجواد 8406243
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی ادریسی فاطمه 8413483
1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اژدری مریم 8513483
1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی افتخاری مهدی 8513923
1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی افراسیابی محمد 8513013
1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اله وردی مرضیه 8513023
1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی باقر میلاد 8513283
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی بران شفیقه 8413423
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی بنی واهب یاسمن 8413733

1 2 3 ... 12 بعدی