دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد حسینی یزدی سیدپویا 9404364
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد عطایی فیروزاباد ناهید 9408584