دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابوالفتحی رکسانا 9400894
1394 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد اذری ایمان 9401094
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد اقایی بهرام 9401644
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد السعدی محمد یوسف زکریا 9434854
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد الغزالی احمد هادی حمزه 9434874
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد امیری شایان 9401854
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد امینی فر امین 9401964
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد انصاری فر فرناز 9402004
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد باباشاهی کوهانستانی سعید 9402164
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد پوریاوری پدرام 9403014

1 2 3 بعدی