دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد امیری شایان 9401854
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد امینی فر امین 9401964
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد حسینی یزدی سیدپویا 9404364
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد خلجی مصطفی 9404854
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد عطائی فیروزآباد ناهید 9408584