دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابوالفتحی رکسانا 9400894
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد السعدی محمد یوسف زکریا 9434854
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد الغزالی احمد هادی حمزه 9434874
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد امیری شایان 9401854
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد امینی فر امین 9401964
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد حسینی یزدی سیدپویا 9404364
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد خلجی مصطفی 9404854
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد شکری متین 9407154
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد عطائی فیروزآباد ناهید 9408584
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد محرابیان امید 9410904

1 2 بعدی