دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد آرمین پور تورج 9301894
1393 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد آیین سارا 9302564
1393 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد ابراهیم پورمالمیر مهدی 9301474
1393 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد اکبری محمد 9302314
1393 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد ایوبی غزاله 9302554
1393 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد برومندی فاطمه 9302864
1393 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد حاجی قربانی زینب 9304144
1393 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد حیدری سنگلجی هدی 9304634
1393 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد خادم فاطمه 9304684
1393 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد خالصی فاطمه 9304694

1 2 3 ... 4 بعدی