دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد آقائی یاسر 9200554
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد امینی آذر مسعود 9200784
1392 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی برقی محمدمهدی 9213153
1392 مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد حسن پور سیده باهره 9202004
1392 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد خدایار مهدی 9219484
1392 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی/آموزش محور کارشناسی ارشد رویائی مجید 9203344
1392 مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد زرینی مرتضی 9203444
1392 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد سراوانی ابوالفضل 9203624
1392 مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد صالحی شقایق 9219684
1392 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد صحت سارا 9219694

1 2 بعدی