دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد آقائی یاسر 9200554
1392 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ابوالقاسمی مجید 9212303
1392 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد امینی آذر مسعود 9200784
1392 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی باقرزاده کریمی علی 9213003
1392 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی برقی محمدمهدی 9213153
1392 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جوهرزاده آرمین 9213893
1392 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی حاتمی شراره 9213933
1392 مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد حسن پور سیده باهره 9202004
1392 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حسیبی حامد 9214053
1392 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی حمیداخلاقی فاطمه 9214213

1 2 3 ... 5 بعدی