دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی آخشی مریم 9112933
1391 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد ابدالی سارا 9100014
1391 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ابراهیمی حسینی سیده طناز 9112783
1391 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ابوالقاسمی محمدرضا 9112833
1391 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اسعدی فهیمه 9113073
1391 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اقوامی پناه محمود 9113203
1391 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد انصاری صادق 9100984
1391 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اکبری نسرین 9113233
1391 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی باطبی حسام 9123733
1391 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی بیطرفان علیرضا 9113713

1 2 3 ... 7 بعدی