دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد آقاجری ژیلا 9000734
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی آقامحمدی علی 9010673
1390 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد آملی دیوا مونا 9000904
1390 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد ارومیه سیدرضا 9000434
1390 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد اسبقی کللو وحید 9000494
1390 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اسمعیلی دهاقانی مائده 9010553
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اشرفی مریم 9010573
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اله دادی پری ناز 9010753
1390 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد امانی عرفان 9000884
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی امینی حسین 9010853

1 2 3 ... 7 بعدی