دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی کاظمی آرانی علی 8912263
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی کهن سال نودهی محمود 8912483
1389 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد یعقوب زاده مجرد علی اصغر 8903734

قبلی 1 ... 6 7 8