دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حسینی منش سیدمحمدمعین 8909103
1389 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد خلج زاده حوریه 8917994
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی داش خانه فریده 8909403
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی داورانی میرزایی محمدرضا 8909423
1389 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد رجائی احسان اله 8903974
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی رضایی بقا محمد 8909883
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ستاره فاطمه 8910263
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی سهرابی امید 8910473
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی سهلانی فاطمه 8910503
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی شجاعت الحسینی هدیه سادات 8910603

قبلی 1 2 3 4 ... 8 بعدی