دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ترقی مینا 8908563
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی تقی زاده کفشگرکلایی قاسم 8908593
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی تیموری بقایی کورش 8908653
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی جعفری فاطمه 8908713
1389 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد جوادپور محمد 8903914
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جوادی سمیه 8908783
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جوادی فر علی 8908793
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حاجی میرزامحمد مهدیه 8908933
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی حسنی محمدامین 8909033
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حسین طلایی حامد 8909053

قبلی 1 2 3 ... 8 بعدی