دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد آقاجانی حسین 8903834
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی احسان پور مهسا 8907513
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی استیری شهاب 8907623
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اصغرزاده دونیقی اشکان 8907703
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی امیری شایان 8907923
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اکبری برومند علی 8917683
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی بابائی ابراهیم 8908873
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی براتی مهر حامد 8908113
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی بیات مهسا 8908323
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی پارسانیا آرین 8908363

1 2 3 ... 8 بعدی