دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد کیخا اندیشه 8819504
1388 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد احمدی حامد 8805684
1388 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی امینی خضرآباد حمیده 8811063
1388 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی انصاری حمیدرضا 8812563
1388 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی باقری نسرین 8811603
1388 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی بیات امیرحسین 8811223
1388 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی بیداریان نازنین 8812613
1388 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد بیژنی حنانه 8805384
1388 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی بیطرف حسین 8811453
1388 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جعفری محمد 8820733

1 2 3 ... 8 بعدی