دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1387

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اردبیلی مهدی 8703403
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی امینی محمد 8703593
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی بادی شیراز فرشته 8703453
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی پرهیزکارابیانه الهام 8703123
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی پوررنجبر علی 8703523
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی پورصالح شادی 8703573
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حق شناس کوثر 8703143
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حمیدی نیکا 8703203
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی دالوند ساناز 8702313
1387 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی راشدی مهسا 8703103

1 2 3 بعدی