دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ممدوح پژمان 8610183
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی میری محمد حسین 8617043
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی نیک نژادگلقزانی علی 8610233
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی کاظمی ابهریان ساناز 8609723

قبلی 1 ... 2 3 4