دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جباری سبحان 8610103
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جمشیدی افشین 8609883
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی خدادادی مریم 8609833
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی رازدار تینا 8610083
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی رضوی هومن 8609923
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی روزبهانی سعید 8609613
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی زرکش شهره 8610143
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی سعیدی کوشا نرگس 8611413
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی سیادت سیدمرتضی 8610043
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی صیادی حسین 8610003

قبلی 1 2 3 4 بعدی