دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ابرازی بخشایش سونا 8610113
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی احسانی میلاد 8609963
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اژدری نیک چه الهام 8609753
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اسدی محمد رضا 8616913
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی امیراحمدی جواد 8610313
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی انبارلوئی نرگس 8610333
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ایمانی سیدعلیرضا 8609643
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی برخی آزاده 8610203
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی پرویز علی 8609913
1386 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی تهرانی پور سهیل 8610153

1 2 3 ... 4 بعدی