دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی آوائی سیدمهدی 8506863
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی بختیاری جواد 8506953
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی پارسای علی 8508163
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی ترکمن وحید 8507363
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جعفری زاده فرزاد 8507533
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جلوداری ممقانی سپهر 8512473
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی جنان صفت شادی 8507573
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حسنی میثم 8507743
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی حیدریان مصطفی 8507963
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی خصوصی کسری 8508063

1 2 3 ... 4 بعدی