دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی آودیان سه بو 8406693
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی احمدوند حسین 8406163
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی احمدی نیا محمدکاظم 8406203
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اسدی سیدمیلاد 8406333
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اسفنده سپیده 8406363
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اسمعیل زاده اخته خانه رضا 8406433
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اشرف ال طه سیدمحسن 8406443
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی اصغری پیله سوار مصطفی 8406453
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی افتخاری زهرا 8406463
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی امیدوار آزاده 8406603

1 2 3 ... 7 بعدی