دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک کارشناسی ارشد صفرپورکردبچه امیر 9407744
1394 مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک/آموزش محور کارشناسی ارشد عزتی علیرضا 9408384