دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی برق - کنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد اسمعیلی صنعان 9401374
1394 مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک کارشناسی ارشد امیرپور صمصام 9401834
1394 مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک کارشناسی ارشد باقری تبار محسن 9402344
1394 مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک کارشناسی ارشد به نژاد جواد 9402594
1394 مهندسی برق- سیستم های قدرت/ آموزش محور کارشناسی ارشد جوادی مسعود 9403584
1394 مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد چنگیزیان محمودرضا 9403714
1394 مهندسی برق - کنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد حسین زاده نرگس 9404204
1394 مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی/ آموزش محور کارشناسی ارشد حق پرست امید 9404394
1394 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد حق ره امیرارسلان 9404444
1394 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد خسروی رضا 9404814

1 2 3 بعدی