دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد اخباری رهقی ابوالفضل 9401044
1394 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسدی نیک عاطفه 9401274
1394 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسفندیاری فرد سیاوش 9401284
1394 مهندسی برق - کنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد اسمعیلی صنعان 9401374
1394 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد اشکانی پور محسن 9401454
1394 مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد اصلاحی محمدصادق 9401484
1394 مهندسی برق- مخابرات گرایش میدان و موج کارشناسی ارشد اله پورفدافن علی 9401764
1394 مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک کارشناسی ارشد امیرپور صمصام 9401834
1394 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد امیری پریسا 9401844
1394 مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک کارشناسی ارشد اکبری ساعتلو مهدی 9401714

1 2 3 ... 11 بعدی