دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آب خفته سارا 9301454
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد آرین نیک محمدرضا 9323764
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آگند پدرام 9323854
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد احمدی شاهین 9301694
1393 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد احمدیان داودی فاطمه السادات 9301814
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد اسدپور حامد 9323774
1393 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد اسدی مهرداد 9301984
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسرافیلیان امید 9323784
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی والکترونیک قدرت کارشناسی ارشد اسماعیل زاده حکمت ساسان 9302034
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسماعیلی حسین 9302044

1 2 3 ... 16 بعدی