دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد آرین نیک محمدرضا 9323764
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آگند پدرام 9323854
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اب خفته سارا 9301454
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد احمدی شاهین 9301694
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسرافیلیان امید 9323784
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی والکترونیک قدرت کارشناسی ارشد اسماعیل زاده حکمت ساسان 9302034
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسماعیلی حسین 9302044
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد اسماعیلی نیا محمد 9323804
1393 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد افشاری میلاد 9302234
1393 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد انصاری محمد 9302504

1 2 3 ... 15 بعدی