دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد توکلی زاده میلاد 9201594
1392 مهندسی پزشکی _بیوالکتریک کارشناسی ارشد جریان پور میترا 9201704
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم کارشناسی ارشد جعفری سیدمحمدمهدی 9201734
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد جعفری توچائی بهنام 9201744
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی/آموزش محور کارشناسی ارشد جلال پور محمدحسین 9201784
1392 مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی والکترونیک قدرت کارشناسی ارشد جلالیان ابراهیمی مصطفی 9201804
1392 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد جهانگیر حمیدرضا 9201884
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد حسنی دلسوز 9202054
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد حسین پور حمزه کلائی الهام 9219434
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم/آموزش محور کارشناسی ارشد حسینعلی زاده محبوبه 9202144

قبلی 1 2 3 4 ... 16 بعدی