دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد برجی امیر 9201064
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد بنویدی بهشاد 9201134
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد بهادر علی 9201164
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد بهشتی محسن 9201194
1392 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی بهمنی میکائیل 9213293
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی بوربوراژدری مرضیه 9213233
1392 مهندسی برق - کنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد بیابانکی ورنوسفادرانی زهرا 9201214
1392 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی پاشائی داریان امیرسالار 9213373
1392 مهندسی برق - قدرت کارشناسی پرستوئی خواه مصطفی 9213393
1392 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی پیروی علیرضا 9213513

قبلی 1 2 3 4 ... 25 بعدی