دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد بهادر علی 9201164
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد بهشتی محسن 9201194
1392 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی بهمنی میکائیل 9213293
1392 مهندسی برق - کنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد بیابانکی ورنوسفادرانی زهرا 9201214
1392 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی پاشائی داریان امیرسالار 9213373
1392 مهندسی برق - قدرت کارشناسی پرستوئی خواه مصطفی 9213393
1392 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد تاجیک مصطفی 9201444
1392 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد تاران کامران 9201454
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج/آموزش محور کارشناسی ارشد تقوائی حمیدرضا 9201514
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی تمدن شلیل وند میلاد 9213593

قبلی 1 2 3 4 ... 23 بعدی