دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد امانی شهرک محمدعادل 9200704
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد انبارلوئی نرگس 9200804
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد اکبرپور علیرضا 9220184
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد برجی امیر 9201064
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد بهادر علی 9201164
1392 مهندسی برق - کنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد بیابانکی ورنوسفادرانی زهرا 9201214
1392 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد تاجیک مصطفی 9201444
1392 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد تاران کامران 9201454
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج/آموزش محور کارشناسی ارشد تقوائی حمیدرضا 9201514
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد توسلی مرضیه 9201564

قبلی 1 2 3 ... 16 بعدی