دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اشتری لرکی محمد 9212603
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد اقارفیعی صدف 9200534
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج/آموزش محور کارشناسی ارشد اقراریان فاطمه 9200574
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد اله دادی خیری ندا 9200634
1392 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد امانی ارجستان میلاد 9200694
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد امانی شهرک محمدعادل 9200704
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد انبارلوئی نرگس 9200804
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد اکبرپور علیرضا 9220184
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد برجی امیر 9201064
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد بهادر علی 9201164

قبلی 1 2 3 ... 23 بعدی