دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد فتاحی شیما 9205054
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد فراهانی نعیمه 9205094
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی فربودی محمدصادق 9216923
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد فرج الهی حسین 9219834
1392 مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی والکترونیک قدرت/آموزش محور کارشناسی ارشد فرح بخش باقر 9205114
1392 مهندسی برق - قدرت کارشناسی فرزانه علی 9216963
1392 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی فرزین جو نوید 9216973
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم/آموزش محور کارشناسی ارشد فروتن نصر کوروش 9205164
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم کارشناسی ارشد فروزنده هفشجانی حامد 9205174
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد قادری پویا 9205304

قبلی 1 ... 15 16 17 ... 25 بعدی