دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد گل محمدی نرگس 9206124
1392 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی/آموزش محور کارشناسی ارشد گل کرم محسن 9206104
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد گورش نسیم 9206174
1392 مهندسی برق - قدرت کارشناسی مال اندیش احسان 9217733
1392 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد محتسبی مهرانا 9219964
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد محجوب حسین 9219974
1392 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی محقق دولت آبادی مهدی 9217853
1392 مهندسی برق - قدرت کارشناسی محمدرحیمی رحیم 9217883
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی محمدی سیدامید 9217943
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد محمدی سیدسلمان 9206344

قبلی 1 ... 15 16 17 ... 23 بعدی