دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد آقاجانی علی 9200514
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم کارشناسی ارشد آقاجری ایوب 9200524
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد استادی امیرحسین 9200254
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد استارمی علی اکبر 9200264
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسحاق زاده فرید 9200274
1392 مهندسی پزشکی _بیوالکتریک کارشناسی ارشد اسمعیل زهی علیرضا 9200404
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد اقارفیعی صدف 9200534
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج/آموزش محور کارشناسی ارشد اقراریان فاطمه 9200574
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد اله دادی خیری ندا 9200634
1392 مهندسی پزشکی _بیوالکتریک کارشناسی ارشد امانی ارجستان میلاد 9200694

1 2 3 ... 16 بعدی