دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آقائی وفائی رضا 9212723
1392 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد آقاجانی علی 9200514
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم کارشناسی ارشد آقاجری ایوب 9200524
1392 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی امیری سیدنیما 9212453
1392 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی دستگردی نازنین 9212463
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی اخلاقی صادق 9212473
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد استادی امیرحسین 9200254
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد استارمی علی اکبر 9200264
1392 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اسحاق زاده فرید 9200274
1392 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اسلامی شیما 9212573

1 2 3 ... 25 بعدی