دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آزاد سیدمصطفی 9112993
1391 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آزرمی روح الله 9100394
1391 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آسایش فرد سیدزکریا 9113023
1391 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد آقاخانی مریم 9100654
1391 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ابراهیم زاده گنبدی فرهاد 9100034
1391 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد ابراهیمی صدیقه 9100064
1391 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ابراهیمی سعدآبادی محمدسعید 9112793
1391 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد اتقانی سیداحمد 9100124
1391 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد احدی سعیده 9100154
1391 مهندسی برق - الکترونیک گرایش مداروسیستم کارشناسی ارشد احسانی بنافتی مریم 9100164

1 2 3 ... 31 بعدی