دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد آزادی نیا محسن 9000474
1390 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آقا محمدعلی امین آبادی نوید 9000744
1390 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد آقائی حسین 9000754
1390 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد ابراهیمی علی 9000084
1390 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد ابراهیمی زاهد 9000054
1390 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد ابوالقاسم پورکیا هادی 9000134
1390 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد ابوترابی علیرضا 9000174
1390 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد احمدسیماب مسعود 9000224
1390 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد احمدی علویجه سیدحسام 9000314
1390 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اذانگو محمد 9023564

1 2 3 ... 29 بعدی