دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آبائی راد میلاد 8812353
1388 مهندسی برق دکتری تخصیصی آجیلی احسان 8808306
1388 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد آرمند حامد 8804934
1388 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آزادوار معین 8811243
1388 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آزادی پانته آ 8811003
1388 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد آقائی مهدی 8805434
1388 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد ابراهیم آبادی بزچلوئی فاطمه 8805544
1388 مهندسی پزشکی _بیوالکتریک کارشناسی ارشد ابراهیمی مهدی 8805594
1388 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد ابراهیمی فینی امین 8805474
1388 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اثنی عشری میترا 8812423

1 2 3 ... 29 بعدی