دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1387

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی برق - کنترل کارشناسی آزرمی روح اله 8702513
1387 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد آهنی آسیه 8700804
1387 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ابراهیمی محمد 8700944
1387 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد ابراهیمی جمارانی محمد 8707104
1387 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد احمدی یونس 8700854
1387 مهندسی برق - کنترل کارشناسی احمدی ستاره 8702173
1387 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی خلج احسان 8701963
1387 مهندسی برق - قدرت کارشناسی احمدی راد علی 8701773
1387 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد احمدی طباطبائی سیدعادل 8700254
1387 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدی مقدم ناصر 8702303

1 2 3 ... 29 بعدی