دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آتش گزل آبادسفلی احمد 8609343
1386 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد آقاجانی میلاد 8600344
1386 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ابشار علی 8600224
1386 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابوترابی علیرضا 8608283
1386 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ابویی مهریزی احسان 8617603
1386 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اتقانی سیداحمد 8608153
1386 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد احمدی دانیال 8600124
1386 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد احمدی مرضیه 8600834
1386 مهندسی برق دکتری تخصیصی احمدیه خانه سر مجتبی 8608646
1386 مهندسی برق - کنترل کارشناسی اذانگو محمد 8609083

1 2 3 ... 26 بعدی