دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آقاجانی آرمین 8500123
1385 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آقچه لو محمد 8506733
1385 مهندسی برق - کنترل دکتری تخصیصی آیتی سیدموسی 8512836
1385 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ابوالحسن زاده سیده فاطمه 8506423
1385 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد ابوترابی سیده مریم 8500044
1385 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احسانی بنافتی مریم 8506483
1385 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد احمدی معین 8500084
1385 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد احمدی طامه طاهره 8514664
1385 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد اسلامی سیدعلی 8500304
1385 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم دکتری تخصیصی اسودی رضا 8514206

1 2 3 ... 24 بعدی