دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی برق - کنترل کارشناسی آقامحمدی نویدرضا 8411723
1384 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آقامیری سیدمحمد 8406523
1384 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ابراهیم زاده فاطمه 8411914
1384 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ابراهیمی حسین 8404364
1384 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد ابراهیمی مهدی 8404504
1384 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد ابراهیمی پور پیام 8404534
1384 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی محمد 8406183
1384 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد احمدیه خانه سر مجتبی 8404224
1384 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ادیب ندا 8400734
1384 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ادیب یغمائی فرناز 8406253

1 2 3 ... 24 بعدی