دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 مهندسی برق - کنترل کارشناسی آتش زر سیدفرخ 8300923
1383 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آیتی سید موسی 8305574
1383 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ابراهیمی فرزاد 8306004
1383 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد ابراهیمی توفیقی نیلوفر 8305924
1383 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد احمدی رضا 8305254
1383 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اختری امیر 8300933
1383 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسلام پناه سندی محمدصادق 8300943
1383 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد افخمی عقدا سعید 8305074
1383 مهندسی برق - قدرت دکتری تخصیصی اله بخشی مهدی 8309486
1383 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد امانی پیام 8305664

1 2 3 ... 20 بعدی