دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1382

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1382 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آبادیان آرش 8201423
1382 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آدابی فرید 8201453
1382 مهندسی برق - کنترل کارشناسی آزادگان معصومه 8201463
1382 مهندسی برق - کنترل کارشناسی آقاجان زاده گودرزی محمد 8201523
1382 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آقازاده طاهر 8201533
1382 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آل حسینی حسن علی 8201553
1382 مهندسی برق - کنترل کارشناسی احسنی سهیل 8201433
1382 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اخویان علیرضا 8201443
1382 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اسدزاده وحید 8201473
1382 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد اسفلانی مجتبی 8207514

1 2 3 ... 23 بعدی