دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بالوی پور احمد 8101063
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بخشی زنجانی نگین 8101073
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی برده گر هدشی محمد 8101083
1381 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد برغندان سعید 8106844
1381 مهندسی برق - کنترل کارشناسی برقرار جهرمی مرضیه 8101093
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بزرگی مهدیه 8101103
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بمانی محمد 8101113
1381 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد بهادری گوش محمد 8106774
1381 مهندسی برق - کنترل کارشناسی بهرام پور سهیل 8101123
1381 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد بهرامی نژاد بهزاد 8106584

قبلی 1 2 3 4 ... 22 بعدی