دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی کامیابیان طبری میلاد 8102023
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد کاکاوند قلعه نویی محمد 8106724
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی کبیری مقدم محسن 8102033
1381 مهندسی برق - کنترل کارشناسی کرباسی طاهره 8102043
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی کشاورز هدایتی بابک 8102053
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی کهورزاده سولماز 8102073
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی کوچک شوشتری معصومه 8102063
1381 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد کیا علی 8106994
1381 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد یوسفی نجف آبادی محمدرضا 8106644
1381 مهندسی برق - قدرت کارشناسی یکه لر سینا 8102613

قبلی 1 ... 20 21 22