دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی برق - کنترل کارشناسی اشتری لرکی محمدحسن 8100993
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اصغرزاده مهدی 8101003
1381 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد اصلاحی دره گرگی محسن 8107014
1381 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد الوندی رضوان 8106934
1381 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد امامی میبدی سید روح اله 8106764
1381 مهندسی برق - کنترل کارشناسی امره بزچلویی مریم 8101023
1381 مهندسی برق - کنترل کارشناسی امینی الهام 8101033
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی امینی مرضیه 8102653
1381 مهندسی برق - قدرت دکتری تخصیصی ایزدفر حمیدرضا 8109056
1381 مهندسی برق - قدرت کارشناسی باقری وناشی میثم 8101053

قبلی 1 2 3 ... 22 بعدی