دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آقاجانی میلاد 8101013
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آهنگریان ابهری مهدی 8101043
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد احد پور شال علی رضا 8106654
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدزاده قهنویه یی سحر 8100913
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی مرضیه 8100923
1381 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی طامه طاهره 8100933
1381 مهندسی برق - قدرت کارشناسی احمدی گرجی مسعود 8100943
1381 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اسدی اتویی کاوه 8100953
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسفندیارپور رحیم 8100973
1381 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسمعیلی پایین افراکتی ایمان 8100983

1 2 3 ... 22 بعدی