دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آذرتاش هاله 8000693
1380 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آذری اطهر 8000703
1380 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آرزومندی عماد 8000713
1380 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابراهیم زاده فاطمه 8000643
1380 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ابراهیمیان مصطفی 8000633
1380 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابوالحسنی رضا 8000653
1380 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابوسعیدان احسان 8000663
1380 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ابویی برزو 8000673
1380 مهندسی برق - کنترل کارشناسی اخلاقی کلهرودی سیدمحسن 8000683
1380 مهندسی برق - کنترل کارشناسی اسماعیلی سعید 8000733

1 2 3 ... 24 بعدی