دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آذربهرا داود 7903123
1379 مهندسی برق - کنترل کارشناسی آرزومندارشادی مهدی 7901493
1379 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد آصفی قمری مهدی 7907424
1379 مهندسی برق - کنترل کارشناسی آقایی زهرا 7901583
1379 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آقایی برادران حسن 7903103
1379 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آل بویه مهدی 7901623
1379 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ابراهیمی مهدی 7901433
1379 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد ابراهیمی صدرآبادی منصور 7907584
1379 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابوالبقایی سید رضا 7901443
1379 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابوترابی سیده مریم 7901453

1 2 3 ... 23 بعدی