دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1377

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1377 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آقاجانی صابر 7700803
1377 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابراهیمی مریم 7700663
1377 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابراهیمی آرش 7700653
1377 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد ابردر احمد 7706914
1377 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابیانه نظری مهدی 7700673
1377 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احسانی سینا 7700683
1377 مهندسی برق - کنترل کارشناسی احمدی پژوه محمد علی 7700703
1377 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اختراع رضا 7700713
1377 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارغیده هادی 7700723
1377 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد اروجلو آرزو 7706924

1 2 3 ... 26 بعدی