دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1375

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1375 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آخوندی زینب 7500173
1375 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آذرپناه علی 7500183
1375 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد آزادگان رضا 7505354
1375 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آصفی قمری مهدی 7500243
1375 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آنالویی علیرضا 7500323
1375 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی آیتی آیدا 7500353
1375 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ابراهیم پورکومله حمید 7500153
1375 مهندسی برق - کنترل کارشناسی احمدی محسن 7500163
1375 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد احمدی ایرج 7505274
1375 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسدزاده رقیه 7500203

1 2 3 ... 19 بعدی