دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1374

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1374 مهندسی برق - قدرت کارشناسی آهنی بهزاد 7400453
1374 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابراهیمی زره ناسی محمد 7400253
1374 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابوالفتحی قمی پریسا 7400263
1374 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اتابکی مهری 7400273
1374 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدزاده ممقانی منصور 7400283
1374 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی احمدی سیدارش 7400293
1374 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اخلاقی اصفهانی سروش 7400303
1374 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد اخوان ذاکری مجید 7404994
1374 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد ارجمند عبدالصاحب 7405724
1374 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی استکی لیلا 7400313

1 2 3 ... 16 بعدی