دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1373

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1373 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آهنگری علی 7300213
1373 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد ابراهیم نژادصدیق حسین 7304324
1373 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اثناعشری محمدرضا 7300563
1373 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اختبار پریا 7300553
1373 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اختراعی شرمین 7300573
1373 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ادیب فر مرسده 7300583
1373 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد اسدالهی سیدمحمدحسن 7304284
1373 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اسمعیلی جعفرابادی سعید 7300593
1373 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسمعیلی طاهری منصور 7300523
1373 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اسکندریون پرستو 7300873

1 2 3 ... 14 بعدی