دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابراهیمی زهروی رویا 7201093
1372 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی احمدزاده رضا 7200503
1372 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اعصاری فرد رضا 7200803
1372 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اقایی زهرا 7201103
1372 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی بایگی شهره 7200793
1372 مهندسی برق - قدرت کارشناسی بدیعی امیرعلی 7200813
1372 مهندسی برق - قدرت کارشناسی براتی رضا 7200823
1372 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد بقال صفا احمد 7200394
1372 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد بنای شاهانی محمدحسن 7203854
1372 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد بنوشی ایوب 7203954

1 2 3 ... 12 بعدی