دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1371

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1371 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد آذرآسا مجید 7102974
1371 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابراهیمی محمدرضا 7100773
1371 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ابوالحسنی اصفهانی سیدبابک 7100783
1371 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد ابوالقاسمی علی 7103164
1371 مهندسی برق - قدرت کارشناسی احمدخان بیگی بهشید 7100513
1371 مهندسی برق - قدرت کارشناسی احمدی محمد 7100523
1371 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اسفندانیان مجید 7100533
1371 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اسماعیل زاده فرهاد 7100503
1371 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد اسمعیل بیگ مصطفی 7103174
1371 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اسمعیلی بنیزی محمدعلی 7100793

1 2 3 ... 12 بعدی