دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی اکبری بیرق ناصر 7001103
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی باقری منفرد محسن 7001113
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد بخت ازاد عارف 7004614
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی برنگی مجید 7000663
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بلوک اذری رضا 7001123
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بهرام نیا نادر 7001133
1370 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد بهنام بهزاد 7005034
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی پارسا لیلا 7000673
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی پرن کیان 7001143
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد پسند رضا 7004964

قبلی 1 2 3 4 ... 17 بعدی