دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد اغاسی عبداله 7004664
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد افراز محسن 7004874
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد افشارمهر غلامحسین 7004674
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی اقارفیعی علی محمد 7000643
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد ال حصین مسعود 7004834
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی امامی سیدمهدی 7000653
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی امیری هومن 7000243
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد امینی احمد 7004764
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی انصاریان حمیدرضا 7000253
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی اکبری الوانق احمد 7000233

قبلی 1 2 3 ... 17 بعدی