دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی یگانه فتمه سری حسن 7000583
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی یوسفی سیاه گورابی حسین 7000593
1370 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی یکتایی مهناز 7001513

قبلی 1 ... 15 16 17